จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพ ( เชิงตะกอน ) บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 51