ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0