ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ,โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก และพัดลมโครจร จำนวน 6 ตัว ใช้ภายในกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2