ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร็ จำนวน 2 รายการ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ภายในงานกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0