จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบ (ศูนย์เด็กฯ บ้านหนอง) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5