การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

0 1

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคดวิด-19) และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้