การประชุมซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

0 5

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมหารือซักซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 และซักซ้อมแนวทางการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้