จ้างซ่อมแซมทางเข้าซอยถนน คสล. จำนวน 6 จุด บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5