โครงการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

0 6

โครงการอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโจ้