ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1