ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0