จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร 3 สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2