ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

0 3

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้สนใจ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักปลัดเทศบาล 089-851-5679