สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 2,404

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตั้งอยู่ ณ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่ทะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 27 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 62 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลน้ำโจ้ทั้งตำบล มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านฮ่องห้า
หมู่ที่ 2 บ้านป่าจ้ำ
หมู่ที่ 3 บ้านต๋อ
หมู่ที่ 4 บ้านหนอง
หมู่ที่ 5 บ้านน้ำโจ้
หมู่ที่ 6 บ้านม่อนแสนศรี
หมู่ที่ 7 บ้านแม่ปุง
หมู่ที่ 8 บ้านป่าม่วง
หมู่ที่ 9 บ้านหนองพัฒนา

หมู่ที่ 10 บ้านต๋อแก้วพัฒนา

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ : ติดต่อกับตำบลกล้วยแพะ, ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ : ติดต่อกับตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับตำบลศาลา, ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่ราบเชิงเขา บางส่วนเป็นภูเขาสูง สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างน้อยเนื่องจากมีการเพาะปลูกมานาน มีลำห้วยหลายสายและแม่น้ำจางเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน

ขนาดพื้นที่ใช้สอย
1) ที่ดินทำนา 11,100 ไร่
2) ที่ดินทำสวน 5,480 ไร่
3) ที่ดินทำไร่ 5,500 ไร่
4) ที่ดินสำหรับสัตว์เลี้ยง 7,500 ไร่
5) ที่ดินสำหรับอยู่อาศัย 3,180 ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติ
– แม่น้ำจาง ระยะทาง 6 ก.ม.
– ห้วยแม่ปุง ระยะทาง 12 ก.ม.
– ห้วยร่องเคาะ ระยะทาง 4.5 ก.ม.
– ห้วยฟาง ระยะทาง 5 ก.ม.
– ห้วยแม่แพด ระยะทาง 5 ก.ม.

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภค
– ฝาย 1 แห่ง หมู่ 3
– ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง
– อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง หมู่ 4
– สระน้ำขนาดเล็ก 1 แห่ง

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 9,609  คน
แยกเป็นชาย 4,720 คน
แยกเป็นหญิง 4,889 คน
ครัวเรือน 3,505 ครัวเรือน

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ
อาชีพหลัก
– ทำการเกษตร 80%
– รับจ้าง 15%
– เลี้ยงสัตว์,ประมง 2%
– อาชีพอื่น ๆ 3%
อาชีพเสริม โดยการรวมกลุ่มกันของแต่ละหมู่บ้าน ทำให้เกิดรายได้ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านฮ่องห้า, กลุ่มจักสานบ้านม่อนแสนศรี , กลุ่มผลิต ซีอิ้วบ้านแม่ปุง , การตัดศิลาแลง , การตีมีดและอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ

สถานประกอบการ

– ตลาดสด 5 แห่ง
– ร้านค้า 60 แห่ง
– ร้านซ่อมรถ 13 แห่ง
– โรงสี 11 แห่ง
– โรงงาน 28 แห่ง
– ร้านอาหาร 32 แห่ง
– หอพัก 15 แห่ง
– เสริมสวย 9 แห่ง
– ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 15 แห่ง
– ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด) 10 แห่ง
– ร้านรับซื้อของเก่า 1 แห่ง
– โรงเหล้า 6 แห่ง
– ร้านอินเตอร์เน็ต 2 แห่ง
– บริษัทไฟแนนซ์ 4 แห่ง

สภาพสังคม
สถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านฮ่องห้า หมู่ 1 , โรงเรียนทองทิพย์วิทยา หมู่ 3
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา หมู่ 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ 1 แห่ง (หมู่ 5)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ 1 แห่ง (หมู่ 5)
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1 แห่ง (หมู่ 5)
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 10 แห่ง (หมู่ 1–10)

 

ศาสนาและวัฒนธรรม
ศาสนา เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน มีวัด 8 แห่ง และ มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 95 % และศาสนาคริสต์ 5%
ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนมีการดำเนินวิถีชีวิต และมีประเพณีวัฒนธรรมแบบชาวพื้นเมือง และแบบชาวไทลื้อ ผสมผสานกัน โดยมีประชาชนในหมู่ที่ 1 และ 7 มีเชื้อสายชาวไทลื้อที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

สถานพยาบาล
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง (หมู่ 1, 4)
– ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 10 แห่ง

แหล่งท่องเที่ยว
– ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว มีกิจกรรมการสรงน้ำพระธาตุ และแข่งบั้งไฟ พร้อมชมทัศนียภาพตำบลน้ำโจ้ที่สวยงาม ณ จุดชมวิวบนยอดเขา
– ประเพณีแข่งขันเรือยาวบ้านหนอง บริเวณลำน้ำแม่จาง บ้านหนอง หมู่ 4 และหมู่ 9 ต.น้ำโจ้