การประชุมประชาคมระดับตำบล

0 5

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้