โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563

0 19

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยได้จัดทำฝายชะลอน้ำ บริเวณห้วยแม่ปุง บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2