ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2