ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3