โครงการประชาคมท้องถิ่น บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8

0 14

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ร่วมกับประชาชนบ้านป่าม่วง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นลำดับต่อไป