โครงการประชาคมท้องถิ่น บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2

0 11

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ณ ลานอเนกประสงค์วัดบ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ร่วมกับประชาชนบ้านป่าจ้ำ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นลำดับต่อไป