โครงการประชาคมท้องถิ่น บ้านต๋อ หมู่ที่ 3

0 7

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ร่วมกับประชาชนบ้านต๋อ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นลำดับต่อไป