โครงการประชาคมท้องถิ่น บ้านหนอง หมู่ที่ 4

0 7

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ร่วมกับประชาชนบ้านหนอง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นลำดับต่อไป