โครงการประชาคมท้องถิ่น บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10

0 4

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ร่วมกับประชาชนบ้านต๋อแก้วพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นลำดับต่อไป