โครงการประชาคมท้องถิ่น บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5

0 1

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ร่วมกับประชาชนบ้านน้ำโจ้ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของหมู่บ้าน และจะได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เป็นลำดับต่อไป