จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกีฬาและตกแต่งสถานที่ เปิด – ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 32