จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว 351 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1