จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( สายป่าสุสานบ้านป่าจ้ำ ) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5