โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดิน

0 37

วันที่ 22 มีนาคม 2562 งานเกษตรร่วมกับตัวแทนชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมประชุมหารือและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินสู่มาตรฐานความปลอดภัย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำโจ้