การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล

0 4

วันที่ 22 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้