จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านนายธิ – ทางหลวงชนบท (ซอยหลังเทศบาล ) บ้่านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5

อ่านประกาศ