การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้