การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 5

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้