โครงการมหกรรมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2567

0 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ และอสม.ตำบลน้ำโจ้ ร่วมเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2567 การจัดทำโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะยกย่องและเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และกำลังใจแก่อสม. ที่ได้เสียสละอุทิศตนในการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 299 คน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำโจ้