ประชุมประชาคมท้องถิ่นและโครงการเทศบาลพบปะประชาชน(เพิ่มเติม)

0 3

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นและโครงการเทศบาลพบปะประชาชน ดำเนินการกลั่นกรองโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้