ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิงแวดล้อมอปท.

0 7

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนางณัชพันธ์ มานพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางนัฤภร ละมัยเกตุ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิงแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ได้ออกตรวจภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร้านอาหารครัวกุ๊ก และจุดคัดแยกขยะชุมชนบ้านแม่ปุง