จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานด้านงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...