ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา

0 4

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร ศพอส. คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ศพอส. มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างเป็น รูปธรรม และเสริมสร้างศักยภาพให้คณะกรรมการบริหาร ศพอส. แกนนำ และเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา