“MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ”

0 126
🔷🔷 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทั้ง 10 หมู่บ้าน ได้จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบาย “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 🔷🔷
🔶🔶 โดยในงานได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการจำหน่าย การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มบริหารจัดการขยะในระดับชุมชน นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้ร่วมกิจกรรมขยะออมบุญ ซึ่งมีประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาขาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะที่สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และนำไปจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนต่อไป 🔶🔶