ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง ถนนสาย ลป.ถ. 12-001 (สายทางบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 – บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ) จำนวน 3 จุด หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 1