โครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

0 14

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. กองช่าง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านสามารถควบคุมการผลิตน้ำประปาแลบำรุงรักษาระบบประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการมีน้ำอุปโภคบริโภค ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในเขตตำบลน้ำโจ้ จำนวน 9 แห่ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้