การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 3

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง