โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

0 23

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างแม่ขะจิ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 สถานีสูบน้ำ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 และสะพานแม่น้ำจาง บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ร่วมกับประมงอำเภอแม่ทะ