โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนอนุบาลทต.น้ำโจ

0 60

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกัน ระงับการเกิดอัคคีภัย และให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อคุณครูและเด็กกรณีเกิดเพลิงไหม้ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้