ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 3

ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้