ซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนช่วงอายุต่ำกว่า ๒ ปี บริบูรณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...