ลงพื้นที่สำรวจ

0 2

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำประปา (water treatment system) ของบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ และระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประปาและแก้ไขการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคใช้อย่างพอเพียงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค​บริโภค​ในพื้นที่อำเภอแม่ทะ