จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สวนนางสุรีย์ วงศ์ษา บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...