โครงการสร้างเสริมสุขภาพดีมีความสุข

0 7

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพดีมีความสุขโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้านสุขภาพอนามัยให้แก่เด็กนักเรียนปฐมวัยและเฝ้าระวัง ติดตามควบคุมโรคติดต่อภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้