โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำรัส

0 31

โครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำรัส เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับอาสาสมัครอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง