ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินใช้จ่ายยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน

0 0

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ธีะวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 อำเภอแม่ทะได้เสนอโครงการในเขตตำบลน้ำโจ้ คือโครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ซึ่งมีการชำรุด และต้องได้รับการซ่อมแซมเร่งด่วน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4